Sociale psychologie

Studie programma

Hoofdstuk 2: Het testen van theorieŽn: van theorie naar onderzoek (pp. 29Ė47)

Vraag je afÖ

Wat je moet weten

 1. Construct Validiteit en de Benadering van Meting (pp. 30Ė33)
  1. Bedreigingen voor de construct validiteit
  2. Garanderen van de construct validiteit
 2. Interne Validiteit en Onderzoeksontwerpen (pp. 33Ė36)
  1. Bedreigingen voor de interne validiteit
  2. Garanderen van de interne validiteit
  3. Experimentele versus niet experimentele onderzoeksontwerpen
 3. Externe Validiteit en Onderzoekspopulaties en Situaties (pp. 36Ė43)
  1. Generaliseren naar versus generaliseren over mensen en plaatsen
  2. Externe validiteit en onderzoeksdeelnemers
  3. Culturen en externe validiteit
  4. Externe validiteit en onderzoek in het laboratorium
  5. Externe validiteit en onderzoek buiten het laboratorium
  6. Garanderen van externe validiteit
 4. Het Evalueren van TheorieŽn (pp. 43Ė47)
  1. Het belang van replicatie
  2. Competitie met andere theorieŽn
  3. Het elimineren van vertekening
Construct Validiteit en de Benadering van Meting

Construct validiteit: Als een onderzoek een hoge construct validiteit heeft, zouden zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele van de studie, of de gebeurtenissen die in de studie voorkomen, moeten corresponderen met de voorgenomen theoretische constructen.

Onafhankelijke variabele: oorzakelijke factoren, factoren die door de onderzoeker worden gemanipuleerd.

Afhankelijke variabele: variabele die gevolgen vertegenwoordigen (zij hangen af van de onafhankelijke variabele).

Er zijn twee manieren om de construct validiteit te garanderen:

 1. de variabele corresponderen met het voorgenomen construct
 2. de variabele corresponderen niet met andere constructen
Bedreigingen voor de construct validiteit

Het is vaak moeilijk om construct validiteit te garanderen, aangezien de variabelen die getest worden, beÔnvloed kunnen zijn door andere invloeden/constructen naast degene die gemeten wordt.

…ťn gemeenschappelijke bedreiging voor construct validiteit is de vertekening in sociaal wenselijke antwoorden, welke inhoudt dat de mensen vragen zullen beantwoorden, of zich op een bepaalde manier zullen gedragen, die (volgens hun) goed over komt.

Sociaal psychologen moeten altijd oppassen voor vertekeningen van construct validiteit, vooral wanneer zij houdingen of gedragingen onderzoeken die sociaal worden afgekeurd.

Garanderen van de construct validiteit

De twee belangrijkste manieren om construct validiteit te garanderen zijn: (1) de beste metingen voor het doel en (2) veelvoudige metingen te gebruiken.

(1) Het gebruik van de beste meting voor het doel: Drie verschillende soorten metingen worden in onderzoek gebruikt:

(2) Het gebruik van veelvoudige metingen: De verschillende hierboven vermelde metingen hebben elk verschillende sterke punten, dus is het goed om veelvoudige metingen te gebruiken, om zo construct validiteit te garanderen.

Interne Validiteit en Onderzoeksontwerpen

De interne validiteit zegt of de gemeten verandering in ťťn variabele (de onafhankelijke variabele) de veranderingen in een andere variabele (de afhankelijke variabele) veroorzaakt. Het onderzoek heeft alleen een hoge interne validiteit als de onderzoeker erop kan vertrouwen dat een verandering in de onafhankelijke variabele een verandering in de afhankelijke variabele veroorzaakte.

Bedreigingen voor de interne validiteit

De belangrijkste bedreiging voor de interne validiteit is dat factoren of variabele buiten de onafhankelijke variabele de waargenomen veranderingen in de afhankelijke variabele veroorzaken.

Niet experimentele onderzoeksontwerpen, ontwerpen waarin de onderzoekers de onafhankelijke en afhankelijke variabele eenvoudig meten, zijn zeer kwetsbaar voor bedreigingen van de interne validiteit, aangezien het moeilijker is om de daadwerkelijke oorzaak van het waargenomen verschil in de afhankelijke variabele te verklaren.

Garanderen van de interne validiteit

De interne validiteit kan worden gegarandeerd door een experimenteel onderzoeksontwerp te gebruiken. In een experimenteel onderzoeksontwerp (1) worden de deelnemers willekeurig toegewezen aan experimentele groepen, en (2) wordt de onafhankelijke variabele opzettelijk gemanipuleerd, in plaats van eenvoudig gemeten.

Willekeurige toewijzing geeft elke deelnemer in het experiment een gelijke kans om in ťťn van beide experimentele groepen te belanden.

De onafhankelijke variabele wordt opzettelijk gemanipuleerd, zodat de verschillende groepen aan verschillende behandelingen worden blootgesteld. Omdat de groepen vůůr de manipulatie gelijk zijn, volgens willekeurige toewijzing, wordt er verondersteld dat de waargenomen veranderingen of verschillen in de groepen toe te schrijven zijn aan de onafhankelijke variabele.

Experimentele versus niet experimentele onderzoeksontwerpen

Experimentele onderzoeksontwerpen hebben een hogere interne validiteit en laten sterkere tests van oorzakelijke relaties tussen constructen toe, omdat de willekeurige toewijzing en de manipulatie van de onafhankelijke variabele de onderzoeker toestaan om alternatieve verklaringen voor de waargenomen verschillen tussen groepen uit te sluiten.

Niet experimentele ontwerpen worden gebruikt omdat: (1) sommige belangrijke variabelen niet kunnen worden gemanipuleerd, (2) ethische redenen dit verbieden en (3) de experimentele manipulaties soms niet zo sterk zijn als de gevolgen die in het dagelijkse leven worden gevonden of deze niet gerepliceerd kunnen worden.

Externe Validiteit en Onderzoekspopulaties en Situaties

Externe validiteit betekent dat de resultaten van een onderzoek kunnen worden gegeneraliseerd naar andere mensen, plaatsen en tijden. De externe validiteit kan worden gegarandeerd door herhaalde tests van een theorie in verschillende bevolkingen of situaties uit te voeren, of door verschillende deelnemers te gebruiken.

Generaliseren naar versus generaliseren over mensen en plaatsen

Toegepaste onderzoek is een voorbeeld van onderzoek waarin het primaire doel van de onderzoeker ligt in het onderzoeken van een specifieke bevolking of situatie.

Het onderzoeksdoel in de sociale psychologie is meestal een bredere generalisatie over factoren. De belangrijkste vraag in deze studies is: Welke aspecten van de onderzoeksconclusies kunnen met succes naar andere situaties en bevolkingen gegeneraliseerd worden?

Het is niet essentieel of de studie-specifieke bevindingen kunnen worden gegeneraliseerd.

De verwachte generalisatie ligt op een hoger, theoretisch niveau: dat van de oorzakelijke relaties tussen abstracte constructen. De onderzoekers hopen dat de onderliggende principes van hun onderzoek voor verschillende bevolkingen en situaties zullen gelden.

Externe validiteit en onderzoeksdeelnemers

De eerste en belangrijkste bedreiging voor externe valideit is de soorten mensen die mee doen aan het onderzoek. Gewoonlijk worden universiteitsstudenten gebruikt in psychologisch onderzoek; de specifieke bevindingen van dit onderzoek kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar andere bevolkingen.

Generaliseren over oorzakelijke verklaringen is meer gerechtvaardigd dan generaliseren over specifieke gedachten en gedragingen.

De meest fundamentele sociaal-psychologische processen werken waarschijnlijk op een zelfde manier in verschillende groepen mensen.

De enige manier om ervoor te zorgen dat de onderzoeksconclusies naar andere situaties en bevolkingen kunnen worden gegeneraliseerd is door het onderzoek met verschillende soorten deelnemers en op verschillende momenten te herhalen.

Culturen en externe validiteit

Er bestaan veel verschillende culturen over de wereld; dit beperkt de generaliseerbaarheid van sociaal-psychologisch onderzoek, aangezien de sociale psychologie vooralsnog grotendeels een Westelijk fenomeen is.

Aangezien cultuur sterk de gedachten en gedrag van mensen dicteert, kan het onderzoek naar deze specifieke zaken niet gemakkelijk naar andere culturen worden gegeneraliseerd. Desalniettemin kan het proces waardoor gedachten en acties worden ontwikkeld en gebruikt wel gegeneraliseerd worden.

Externe validiteit en onderzoek in het laboratorium

Een derde factor die de generaliseerbaarheid van onderzoek bedreigt of beperkt is de plaats waar het onderzoek wordt gedaan.

Het meeste sociaal-psychologisch onderzoek wordt gedaan in het laboratorium, aangezien hierin het gemakkelijkst een hoge interne validiteit verkregen kan worden.

De nadelen van onderzoek in het laboratorium zijn: (1) het onderzoek wordt in een zeer korte tijd gedaan, (2) de kunstmatige kwaliteit van het laboratorium, en (3) deelnemers besteden meer aandacht aan wat er gebeurt tijdens een korte laboratoriumsessie dan in hun dagelijks leven, omdat zij denken dat het waarschijnlijk allemaal belangrijk is, dus werken er andere aandachtsprocessen.

Wanneer de processen in en buiten het laboratorium verschillend werken, kunnen de theorieŽn niet gemakkelijk gegeneraliseerd worden van ťťn situatie (het laboratorium) naar een andere (het dagelijkse leven van mensen).

Een belangrijk nadeel van onderzoeken in het laboratorium omvat demand characteristics: het gedrag van deelnemers wordt beÔnvloed door hun opvattingen van het onderzoeksdoel, of wat zij denken dat de onderzoeker van hen verwacht. Dit is ook een bedreiging voor de construct validiteit.

Case study: Demand characteristics

Externe validiteit en onderzoek buiten het laboratorium

Het veldonderzoek vindt buiten het laboratorium plaats en kan laboratoriumonderzoek vaak aanvullen. Het heeft vaak een goede construct validiteit en is niet experimenteel wat betreft hun ontwerp.

Veldonderzoek leidt niet altijd tot een hogere externe validiteit: het onderzoek dat op ťťn plaats wordt uitgevoerd kan vaak niet gegeneraliseerd worden naar andere plaatsen.

Garanderen van externe validiteit

Als de bedoeling van het onderzoek is om te generaliseren naar een specifieke doelpopulatie en situatie, moeten de deelnemers en situatie representatief zijn voor het doel.

Als het doel van het onderzoek is om over verschillende bevolkingen, plaatsen en tijden te generaliseren, dan kan de externe validiteit worden gegarandeerd door het onderzoek met veel verschillende mensen en op veel verschillende plaatsen te herhalen.

Het Evalueren van TheorieŽn

TheorieŽn worden slechts algemeen aanvaard als beter dan andere concurrerende theorieŽn wanneer veelvoudige studies dezelfde resultaten hebben veroorzaakt.

Elk type validiteit is essentieel voor onderzoek om steun voor een theorie te verkrijgen.

Het belang van replicatie

TheorieŽn kunnen niet worden gesteund door de resultaten van ťťn enkele studie, dus moeten de onderzoekers hun resultaten in andere studies repliceren en proberen te reproduceren. Hierbij dient gebruik gemaakt worden van verschillende manipulaties, op verschillende plaatsen en met verschillende deelnemers.

Case study: Het belang van replicatie

Een meta-analyse wordt gebruikt om de resultaten van vele verschillende studies, die ťťn theorie testen, te vergelijken; het staat onderzoekers toe om de generaliseerbaarheid van resultaten over deze verschillende replicaties te onderzoeken.

Onderzoeksactiviteit: Het belang van replicatie

Competitie met andere theorieŽn

Er wordt nooit gezegd dat een theorie is "bewezen"; in plaats daarvan wordt het "algemeen aanvaard", wat betekent dat er een sociale consensus onder de gemeenschap van wetenschappers bestaat.

TheorieŽn die schijnen te concurreren om resultaten van verschillende onderzoekstudies te verklaren blijken vaak achteraf elkaar aan te vullen. TheorieŽn die lijken te concurreren kunnen vaak worden gecombineerd om een betere verklaring voor onderzoeksbevindingen te verstrekken.

Het elimineren van vertekening

De methodes van het onderzoek worden ontworpen om zoveel mogelijk vertekeningen en fouten tegen alle drie de vormen van validiteit uit te sluiten.

De drie vormen van validiteit omvatten:

Ga er niet van uit dat wetenschappers altijd alle vertekeningen en fouten van hun onderzoeksmethodes kunnen uitsluiten. Wetenschappers zijn menselijk en worden vaak ook beÔnvloed door hun eigen culturele veronderstellingen. Er zijn geen waarborgen dat wetenschappers altijd objectief zullen zijn, maar de bedachte onderzoekstechnieken zijn de beste manieren om vertekeningen en fouten te elimineren.

Wat betekent dit?

Om hun theorieŽn te kunnen testen moeten sociaal psychologen onderzoeksontwerpen gebruiken die voldoen aan drie soorten validiteit. Construct validiteit, de mate waarin de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele daadwerkelijk het voorgenomen theoretische construct meten, wordt vaak bedreigd door de vertekening in sociaal wenselijke antwoorden, waarin de mensen zich gedragen op een manier waarvan zij denken dat het sociaal wenselijk is. De interne validiteit zorgt ervoor dat veranderingen in de onafhankelijke variabele de veranderingen in de afhankelijke variabele veroorzaakten.

Niet experimentele onderzoeksontwerpen hebben vaak een lage interne validiteit omdat de variabelen slechts worden gemeten (en niet gemanipuleerd); experimentele onderzoeksontwerpen, die willekeurige toewijzing van deelnemers aan groepen en manipulaties van variabelen gebruiken, hebben een hoge validiteit daarentegen.

Externe validiteit wordt gegarandeerd door replicaties van studies te leiden. TheorieŽn worden meer algemeen aanvaard als de veelvoudig herhaalde studies aantonen dat zij geldiger zijn dan concurrerende theorieŽn; maar vaak vullen rivaliserende theorieŽn elkaar goed aan om de beste verklaring voor onderzoeksbevindingen te verstrekken.

Volgende onderwerp

Het belang van ethiek en waarden in onderzoek

Onderwerpen van het hoofdstuk

 1. Hoofdstuk 2 introductie
 2. Onderzoeksvragen en de rol van theorie
 3. Het testen van theorieŽn: van theorie naar onderzoek
 4. Het belang van ethiek en waarden in onderzoek
 5. Overzicht van Hoofdstuk 2 (PDF)
 6. Fill-in-the-blank vragen
 7. Multiple choice vragen